Kilka słów o Nas


Stowarzyszenie na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim „Źródło”

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Stowarzyszenie realizuje wskazany cel poprzez:

 1. organizowanie różnych form zajęć umożliwiających dzieciom uczestnictwo, rozwój i organizację sportu, rekreację, rehabilitację ruchową ,turystykę i inne formy mające wpływ na popularyzację i doskonalenie sprawności fizycznych i psychofizycznych
 2. zajęcia terapeutyczne indywidualne i zbiorowe,
 3. inicjowanie i organizowanie spotkań rodziców w celu wymiany doświadczeń i wsparcia emocjonalnego,
 4. zapewnienie dzieciom aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 5. podejmowanie działań proekologicznych i promujących zdrowy styl życia, organizacja edukacji ekologicznej i regionalnej,
 6. prowadzenie działalności gospodarczej w różnorodnych formach organizacyjnych umożliwiających zdobycie środków na realizację celów statutowych,
 7. prowadzenie działalności charytatywnej,
 8. współpracę z administracją samorządową i rządową, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną, kościołem katolickim a także innymi instytucjami pomocy społecznej,
 9. pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i finansowych na realizację zadań Stowarzyszenia,
 10. inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Zarząd:

 1. prezes : Ewa Grudniewska
 2. wiceprezes : Ewa Ciastek
 3. sekretarz : Małgorzata Stramowska
 4. skarbnik : Ernest Krajewski
 5. członkowie: Małgorzata Czyż, Justyna Wołowiec, Elżbieta Wypchło

Komisja Rewizyjna:

 1. Agnieszka Wziątek-Dryjas
 2. Anna Polit
 3. Aneta Stawczyk

ROK 2009 - STATUT STOWARZYSZENIA


Statut

Stowarzyszenia na Rzecz

Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych

w Ostrowcu Świętokrzyskim

"Źródło"