Sprawozdania

Rok 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

STOWARZYSZENIA ”ŹRÓDŁO” W OSTROWCU ŚW.

ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2013 DO 31.12.2013.

 

INFORMACJA DODATKOWA

(Załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat Stowarzyszenia „Źródło”   w Ostrowcu Św. za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013)

 

1.Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.

W aktywach bilansu występują środki pieniężne wyceniane wg wartości nominalnych

i wykazane są w kwocie – 9285,60zł. Materiały odpisywane    są w koszty w momencie ich otrzymania.

2.Dane uzupełniające o aktywach i pasywach.

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz długoterminowe aktywa trwałe – nie występują.

 1. Struktura realizowanych przychodów.

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 35271,66 zł, z czego:

– 35268,27zł. –  to przychody działalności statutowej,

–  3,39zł. – to przychody finansowe (odsetki od środków na rachunku bieżącym).

Struktura przychodów działalności statutowej przedstawia się następująco:

 

Wyszczególnienie

Przychody za rok obrotowy 2013

w zł, gr.

kwota % struktury
1. Składki członkowskie określone statutem 1536,00 4,35
2.Przychy działalności statutowej nieodpłatnej 27960,27 79,27
–  darowizny od osób fizycznych 5844,36 16,57
–  wsparcie, dofinansowanie 4478,00 12,70
–  dotacje 8960,00 25,40
–  darowizna żywności 8677,91         24,60
3. Przychody działalności statutowej odpłatnej 5772,00 16,36
– przychody ze zbiórki publicznej- aukcja                        i kiermasz 5772,00 16,36
3.Przychody finansowe 3,39 0,02
Przychody razem 35271,66 100%

 

 1. Struktura kosztów działalności statutowej oraz kosztów administracyjnych.

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 25986,06zł. z czego :

24914,23zł. – to koszty realizacji zadań statutowych,

1071,83zł. – to koszty administracyjne.

Koszty realizacji zadań statutowych obejmują wyłącznie świadczenia niepieniężne na rzecz podopiecznych.

Struktura kosztów działalności statutowej i administracyjnej.

Wyszczególnienie Koszty za rok obrotowy 2013 w zł/gr.
Kwota % struktury
1.Koszty działalności statutowej nieodpłatnej 24914,23 95,87
–  dożywianie dzieci (żywność z banku żywności,   i PHU OTTO paczki z ok. Mikołaja 8677,91 33,39
–  realizacja projektu w ramach edukacji regionalnej „ Piękne Świętokrzyskie” opłata za przejazd i zwiedzanie Sandomierza. 1950,00 7,50
–  realizacja projektu Dzieci Rodzicom – Rodzice Dzieciom- opłacono przejazdy, posiłek podczas zajęć w terenie / trzy wyjazdy/ 800 zł. 3,09
– zakup materiałów i pomocy do realizacji spotkań warsztatowych z zakresu orgiami i Klanzy prowadzonych w ramach projektu Dzieci Rodzicom- Rodzice Dzieciom 3 950,00zł. 15,20
–  usługi fotograficzne w ramach realizacji projektu Dzieci Rodzicom – Rodzice Dzieciom 200,00 0,77
– wynagrodzenie umowa o dzieło za prowadzenie warsztatów plastycznych dla uczniów i ich rodziców podczas realizacji projektu „Dzieci Rodzicom- Rodzice Dzieciom”- / finansowane przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 3400,00 13,08
–  zakup filmu zarejestrowanego podczas jasełek wystawionych przez uczniów i wychowanków ZSS, ich rodziców i nauczycieli,  zaprezentowanych w kinie Etiuda 492,00 1,90

 

-zakup materiałów promujących Zespól Szkół Specjalnych w celu zachęcenia rodziców                            i opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie do wyboru oferty edukacyjno-wychowawczej naszej placówki: ulotki, banery 1070,10 4,12
– organizacja pikniku Bądźmy Razem- zakup materiałów, opłata zabaw animacyjnych.

 

545,82 2,10
–  organizacja Dni Otwartych w ZSS – zakup materiałów i pomocy do zabaw i zajęć dla uczniów i wychowanków

 

 

185,52

 

 

0,71

 

-badanie lekarskie dla grupy uczniów ZSS, umożliwiające  udział w zawodach sportowych, wojewódzkich , ogólnopolskich; dofinansowanie do wyjazdu na zawody sportowe 500,00 1,92
– zakup materiałów plastycznych, dekoracyjnych do wykonania stroików świąteczno- wiosennych przez uczniów ZSS           296,04 1,14
– nagrody, akcesoria dla uczniów na uroczystości szkolne: zakończenia roku szkolnego, ślubowanie ; zakup książek , dyplomów 1068,18 4,11
–  ubezpieczenie działań  Stowarzyszenia na okres 1 roku w Hestii 200,00 0,77
– aukcja i kiermasz prac plastycznych uczniów ZSS/ zbiórka publiczna/ : zakup materiałów do wykonania prac 1153, 68 4,44
– opłaty za media 300,00 1,15
– opłata za otwarcie konta bankowego Bank Spółdzielczy 20,00 0,08
-warsztaty kulinarne dla uczniów – przygotowanie potraw świątecznych do degustacji podczas aukcji i kiermaszu prac plastycznych 104,98 0,40
2.Koszty administracyjne 1071,83 4,13
–  usługi bankowe 238,83 0,93
–  znaczki pocztowe 33,00 0,12
-wynagrodzenie umowa o dzieło- księgowa 800,00 3,08
Koszty razem 25986,06 100,00

5.Fundusz statutowy nie występuje

6.Zobowiązania działalności statutowej zabezpieczone na majątku stowarzyszenia oraz zobowiązania warunkowe związane z działalnością statutową nie występują.

7.W 2013 roku stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań.

Sprawozdanie finansowe za rok 2013 obejmuje m.in. następujące imprezy

– piknik integracyjny „Bądźmy Razem” organizowany  po raz piąty w maju z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie,

– współfinansowano organizację Dni Otwartych w ZSS,

– zrealizowany został projekt „Piękne Świętokrzyskie”, współfinansowany

w 77%  przez  Urząd Marszałkowski  Województwa Świętokrzyskiego w formie jednodniowej wycieczki do Sandomierza,

– zrealizowany został projekt „Dzieci Rodzicom – Rodzice Dzieciom” finansowany w 89% ze środków  Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,  w formie spotkań warsztatowych z zakresu origami i pedagogiki zabawy Klanza,  a także spotkań w terenie.

– zakupiono dla uczniów ZSS książki, dyplomy  na uroczystość  zakończenia roku szkolnego, akcesoria na uroczystość ślubowania dla nowo przyjętych uczniów,

– opłacono badania lekarskie umożliwiające udział wychowanków ZSSw zawodach sportowych, dofinansowano wyjazd na zawody sportowe,

– pozyskano paczki z ok. dnia Św. Mikołaja dla wszystkich uczniów ZSS,

– współorganizowano wspólnie z Zespołem Szkół Specjalnych X aukcję prac plastycznych wychowanków ZSS, w formie zbiórki publicznej w grudniu 2013r.

– systematycznie współpracowano z Bankiem Żywności,

– nawiązano współpracę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Fimango    z siedzibą w Warszawie, która w ramach realizowanych  programów wspierających rozwój organizacji pozarządowych , bezpłatni zorganizowała dla członków stowarzyszenia  szkolenie dotyczące aspektów prawnych działania organizacji pożytku publicznego.

– od października 2013 r. Stowarzyszenie „Źródło” uczestniczy    w projekcie „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie” realizowanym przez Stowarzyszenie przez Internet w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika oraz Miastem Gliwice. Podczas systematycznych spotkań coach monitoruje rozwój organizacji, udziela wskazówek i porad. Pod jego kierunkiem organizacja wypracowuje plan rozwoju, czyli planuje kolejne działania, najważniejsze dla organizacji z punktu widzenia jej potrzeb. W związku z objęciem coachingiem, Stowarzyszenie „Źródło” otrzymało  pulę środków przeznaczonych na rozwój, w wysokości 3000,00 zł. O sposobie wydatkowania środków decyduje coach, zgodnie z wypracowywanymi dokumentami podczas spotkań. Częściowo środki zostały rozdysponowane – działa od miesiąca grudnia 2013r.  strona internetowa Stowarzyszenia, zakupiono koszulki z logo organizacji. Przedsięwzięcia te zostały zorganizowane dzięki wsparciu darczyńców i pracy własnej członków stowarzyszenia.

W 2014 roku Stowarzyszenie podobnie jak w poprzednim roku zamierza podejmować inicjatywy mające na celu integrację uczniów, wychowanków ZSS w Ostrowcu Św. oraz ich rodzin poprzez:

 • pozyskiwanie środków finansowych  na realizację celów statutowych organizacji          z różnych źródeł: granty, dofinansowania przez jednostki administracji publicznej, sponsorów,
 • organizowanie wielopłaszczyznowej pomocy dla rodziców uczniów Zespołu Szkół Specjalnych,
 • przygotowanie oferty dla wolontariuszy,
 • nawiązanie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi działającymi lokalnie w celu stworzenia platformy współpracy,
 • współorganizacja z Klubem Sportowym Rywal, Klubem Sportowym Niemienice, Firmą PROVIDENT spotkania integracyjnego o charakterze sportowym.
 • współpraca z Bankiem Żywności.

BILANS

sporządzony na dzień 31grudnia 2013

Wiersz Wyszczególnienie Stan na 31.12.2013
AKTYWA  
A. Aktywa trwałe 0,00 
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00
III. Należności długoterminowe 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00
B. Aktywa obrotowe 9285,60
I. Zapasy rzeczowych aktywów trwałych 0,00
II. Należności krótkoterminowe 0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe 9285,60
1. Środki pieniężne 9285,60
2. Pozostałe aktywa finansowe 0,00
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9285,60
Suma aktywów 9285,60
PASYWA  
A. Fundusze własne 9285,60
I. Fundusz statutowy 0,00
II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 9285,60
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 9285,60
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami(wielkość ujemna) 0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00
I.  Zobowiązania długoterminowe z tytułu  kredytów i pożyczek 0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0,00
1. Kredyty i pożyczki 0,00
2. Inne zobowiązania 0,00
3. Fundusze specjalne 0,00
III. Rezerwy na zobowiązania 0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00
Suma pasywów 9285,60

Sporządzono dnia                                                                                                        Zarząd

23.01.14

RACHUNEK WYNIKÓW

Sporządzony za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok 2012 Dane za rok 2013
A. Przychody z działalności statutowej 48 388,82 35268,27
I. Składki brutto określone statutem 1524,00 1536,00
II. Inne przychody określone statutem 46864,82 33732,27
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 41 864,82 27960,27
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej 5000 5772,00
B. Koszty realizacji zadań statutowych 40263,83 24914,23
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej 38652,85 23760,55
2.  Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej 1610,98 1153,68
C. Wynik finansowy na działalności statutowej(wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 8124,99 10354,04
D. Koszty administracyjne 2281,45 1071,83
1. Zużycie materiałów i energii 253,15
2. Usługi obce 846,30 238,83
3. Podatki i opłaty 82,00 33,00
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1100,00 800,00
5. Amortyzacja 0,00 0,00
6.  Pozostałe 0,00 0,00
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) 0,00 0,00
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) 0,00 0,00
G. Przychody finansowe 0,82 3,39
H. Koszty finansowe 0,00 0,00
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 5 844,36 9285,60
J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00
I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia 0,00 0,00
II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna 0,00 0,00
K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 5 844,36 9285,60
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0,00 0,00
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 5 844,36 9285,60

Sporządzono dnia                                                                                                  Zarząd

23.01.14r.

Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Agnieszka Wziątek- Dryjas
 2. Aneta Stawczyk
 3. Anna Polit

dokonała analizy sprawozdania finansowego Stowarzyszenia na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim „Źródło” za okres od 01.01.2013-31.12.2013r. na podstawie :

– bilansu

– rachunku wyników

– informacji dodatkowej

stwierdziła, że w/w okresie:

 1. dochody wyniosły – 35271,66 zł.
 2. koszty wyniosły – 25986,06zł.
 3. nadwyżka dochodów nad kosztami wyniosła – 9285,60zł.

 

Ponadto stwierdzono, że wydatki były zgodne ze statutem Stowarzyszenia                              i znajdują pokrycie w dokumentach finansowych. Dokumenty finansowe są opisywane                               i podpisywane zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Wydatki prowadzono racjonalnie  i oszczędnie.

Saldo w kwocie 9285,60 zł. otwiera rok 2014r.

 

Rok 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

STOWARZYSZENIA ”ŹRÓDŁO” W OSTROWCU ŚW.

ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2012 DO 31.12.2012.

INFORMACJA DODATKOWA

(Załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat Stowarzyszenia „Źródło”  w Ostrowcu Św. za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012)

1.Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.

W aktywach bilansu występują środki pieniężne wyceniane wg wartości nominalnych                    i wykazane są w kwocie – 5844,36zł. Materiały odpisywane są w koszty w momencie ich otrzymania.

2.Dane uzupełniające o aktywach i pasywach.

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz długoterminowe aktywa trwałe – nie występują.

 1. Struktura realizowanych przychodów.

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 48389,64zł, z czego:

– 48 388,82 –  to przychody działalności statutowej,

–  0,82 – to przychody finansowe (odsetki od środków na rachunku bieżącym).

Struktura przychodów działalności statutowej przedstawia się następująco:

 

Wyszczególnienie

Przychody za rok obrotowy 2012

w zł, gr.

kwota % struktury
1. Składki członkowskie określone statutem 1524,00 3,16
2.Przychy działalności statutowej nieodpłatnej 41864,82 86,51
–  wsparcie, dofinansowanie 5113,00 10,58
–  darowizny od osób fizycznych 19335,21 39,95
–  dotacje 7900,00 16,32
–  darowizna żywności 9516,61         19,66
3. Przychody działalności statutowej odpłatnej 5000 10,33
– przychody ze zbiórki publicznej w formie aukcji i kiermaszu 5000 10,33
3.Przychody finansowe 0,82 0,00
Przychody razem 48389,64 100,00

 

 

 

 1. Struktura kosztów działalności statutowej oraz kosztów administracyjnych.

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 42545,28 z czego :

40263,83 – to koszty realizacji zadań statutowych,

2881,45 – to koszty administracyjne.

Koszty realizacji zadań statutowych obejmują wyłącznie świadczenia niepieniężne na rzecz podopiecznych.

Struktura kosztów działalności statutowej i administracyjnej.

Wyszczególnienie Koszty za rok obrotowy 2012 w zł/gr.
Kwota % struktury
1.Koszty działalności statutowej nieodpłatnej 40263,83 94,63
–  dożywianie dzieci (żywność z banku żywności,   i PHU OTTO paczki z ok. Mikołaja 9 516,61 22,36
–  zakup materiałów do realizacji projektu terapeutyczno-artystycznego finansowanego przez Fundację St. Batorego zg. harmonogramem 3 915,29 9,20
–  piknik integracyjny Bądźmy Razem 5844,02 13,75
– zakup materiałów i pomocy do zabaw i zajęć dla uczniów w związku z organizacją Dni Otwartych w ZSS 425,00 0,99
–  zakupiono książki dla uczniów i absolwentów ZSS na zakończenie roku szkolnego 827,90 1,96
– materiały plastyczne i dekoracyjne do wykonania stroików świąteczno-wiosennych przez uczniów ZSS 544,56 1,28
–  badanie lekarskie dla uczniów ZSS należących do grupy sportowej, umożliwiające udział              w zawodach podczas paraolimpiady, zakup kamizelki ratunkowej wykorzystywane podczas treningów na basenie 395,01 0,94

 

-zakup materiałów do wykonania prac plastycznych na aukcję i kiermasz/ zbiórka publiczna/ 1 603,54 3,78
– zakup materiałów plastycznych do realizacji projektu „Razem możemy więcej” ze środków Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach

 

3 390,00 7,96
–  wycieczka na Św. Krzyż i do Tokarni-

w ramach realizacji projektu „ Nasze Świętokrzyskie” ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

 

1 950,00

 

 

4,58

 

-spotkanie wigilijne z wychowankami ZSS 301,90 0,71
– wynagrodzenie umowa o dzieło za prowadzenie zajęć projektu terapeutyczno-artystycznego ”Zaczarowany teatr” / 5osób/finansowane przez fundację St. Batorego 4 200,00 9,87
– warsztaty prowadzone przez p. Sędzinę Annę Marię Wesołowską podczas konferencji                             w związku z rokiem korczakowskim pod hasłem „Dzieci to przyszli ludzie- godność dziecka                     w pedagogice korczakowskiej.” 2 400,00 5,64
– wynagrodzenie umowa o dzieło za prowadzenie warsztatów plastycznych dla uczniów i ich rodziców podczas realizacji projektu „Razem możemy więcej”- /5 osób/ finansowane przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 4 560,00 10,71
– odpis KRS na potrzeby statutowe do składanych ofert na realizację zadań publicznych 90,00 0,21
– opłaty za media 300,00 0,70
2.Koszty administracyjne 2 281,45 5,37
–  usługi bankowe 846,30 1,99
–  zużycie materiałów (art. papierniczo-biurowe) 335,15 0,78
-wynagrodzenie umowa o dzieło- księgowa 1100,00 2,60
Koszty razem 42545,28 100,00

5.Fundusz statutowy nie występuje

6.Zobowiązania działalności statutowej zabezpieczone na majątku stowarzyszenia oraz zobowiązania warunkowe związane z działalnością statutową nie występują.

7.W 2012 roku stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń  i innych zobowiązań.

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 obejmuje m.in. następujące imprezy:

– w miesiącu maju 2012 zakończono realizację projektu terapeutyczno-artystycznego „Zaczarowany teatr” finansowanego przez Fundację St. Batorego,

– piknik integracyjny „Bądźmy Razem” organizowany po raz czwarty  w maju   z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie,

– współfinansowano organizację Dni Otwartych w ZSS,

– zrealizowany został projekt „Razem możemy więcej”, współfinansowany w 80 %  przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki  w Kielcach,

– zrealizowany został projekt „Nasze Świętokrzyskie” finansowany w 70% ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w formie jednodniowej wycieczki na Św. Krzyż i do Tokarni,

– w miesiącu maju odbyła się konferencja współorganizowana z WSBiP

n.t. „Dzieci to przyszli ludzie –godność dziecka w pedagogice korczakowskiej”

– zakupiono dla uczniów ZSS książki na zakończenie roku szkolnego, opłacono badania lekarskie umożliwiające udział wychowanków ZSS w zawodach sportowych

– uroczystość z ok. dnia Św. Mikołaja, gdzie dla wszystkich uczniów ZSS pozyskano paczki,

– IX aukcja prac plastycznych wychowanków ZSS, w formie zbiórki publicznej w grudniu 2012r.

Przedsięwzięcia te zostały zorganizowane dzięki wsparciu darczyńców i pracy własnej członków stowarzyszenia.

W 2013 roku Stowarzyszenie podobnie jak w poprzednim roku zamierza podejmować inicjatywy mające na celu integrację uczniów, wychowanków ZSS w Ostrowcu Św. oraz ich rodzin poprzez organizowanie imprez , pozyskując na nie środki od lokalnych sponsorów.

BILANS

sporządzony na dzień 31grudnia 2012

Wiersz Wyszczególnienie Stan na 31.12.2012
AKTYWA  
A. Aktywa trwałe 0,00 
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00
III. Należności długoterminowe 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00
B. Aktywa obrotowe 5844,36
I. Zapasy rzeczowych aktywów trwałych 0,00
II. Należności krótkoterminowe 0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe 5844,36
1. Środki pieniężne 5844,36
2. Pozostałe aktywa finansowe 0,00
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5844,36
Suma aktywów 5844,36
PASYWA  
A. Fundusze własne 5844,36
I. Fundusz statutowy 0,00
II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 5844,36
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 5844,36
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami(wielkość ujemna) 0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00
I.  Zobowiązania długoterminowe z tytułu  kredytów i pożyczek 0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0,00
1. Kredyty i pożyczki 0,00
2. Inne zobowiązania 0,00
3. Fundusze specjalne 0,00
III. Rezerwy na zobowiązania 0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00
Suma pasywów 5844,36

Sporządzono dnia                                                                                                        Zarząd

28.01.2013

RACHUNEK WYNIKÓW

Sporządzony za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok 2011 Dane za rok 2012
A. Przychody z działalności statutowej 61797,19 48 388,82
I. Składki brutto określone statutem   2448,00 1524,00
II. Inne przychody określone statutem 59349,19 46864,82
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 53969,69 41 864,82
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej  5379,50 5000
B. Koszty realizacji zadań statutowych 43698,39 40263,83
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej 42733,41 38652,85
2.  Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej     964,98 1610,98
C. Wynik finansowy na działalności statutowej(wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 18098,80 8124,99
D. Koszty administracyjne 2265,77 2281,45
1. Zużycie materiałów i energii      40,40 253,15
2. Usługi obce 1143,37 846,30
3. Podatki i opłaty     82,00 82,00
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1000,00 1100,00
5. Amortyzacja 0,00 0,00
6.  Pozostałe 0,00 0,00
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) 0,00 0,00
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) 0,00 0,00
G. Przychody finansowe 0,85 0,82
H. Koszty finansowe 0,00 0,00
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 15833,88 5 844,36
J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00
I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia 0,00 0,00
II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna 0,00 0,00
K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 15,833,88 5 844,36
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0,00 0,00
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 15833,88 5 844,36

Sporządzono dnia                                                                                                  Zarząd

28.01.2013.

Uchwała

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych  w Ostrowcu Świętokrzyskim „Źródło” z dnia  06.02.2013

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za okres od 01.01.2012-31.12.2012r.

 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za okres 01.01.-31.12.2012                                                       na podstawie:

1.Bilansu

 1. Rachunku wyników
 2. Informacji dodatkowej
 3. Zatwierdza się wykonanie za w/w okres:
 4. dochodów w kwocie: 48389,64 zł.
 5. kosztów w kwocie: 42545,28 zł.
 6. nadwyżki (zyski) w kwocie: 5 844,36zł.

III.    Nadwyżka dochodów nad kosztami za w/w okres w kwocie 5 844,36 zł.                                                                                                                                         będzie przeznaczona na działalność statutową Stowarzyszenia na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim „Źródło” w roku 2013.

 

 

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych                                          w  Ostrowcu Świętokrzyskim „Źródło” w składzie:

Prezes – Ewa Grudniewska

Wiceprezes – Iwona Rusinowicz

Skarbnik – Ernest Krajewski

Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej dnia 06.02.2013r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Justyna Buczałowska
 2. Mariola Klusek
 3. Anna Gajowik
 4. Teresa Kosek

dokonała analizy sprawozdania finansowego Stowarzyszenia na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim „Źródło” za okres od 01.01.2012-31.12.2012r. na podstawie :

– bilansu

-rachunku wyników

-informacji dodatkowej

stwierdziła, że w/w okresie:

 1. dochody wyniosły – 48389,64zł.
 2. koszty wyniosły – 42545,28zł.
 3. nadwyżka dochodów nad kosztami wyniosła – 5844,36zł.

Ponadto stwierdzono, że wydatki były zgodne ze statutem Stowarzyszenia                              i znajdują pokrycie w dokumentach finansowych. Dokumenty finansowe są opisywane  i podpisywane zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Wydatki prowadzono racjonalnie  i oszczędnie.

Saldo w kwocie 5844,36 zł. otwiera rok 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze są wyłączone.