O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych  w Ostrowcu Świętokrzyskim „Źródło”

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Stowarzyszenie realizuje wskazany cel poprzez:

 1. organizowanie różnych form zajęć umożliwiających dzieciom uczestnictwo, rozwój i organizację sportu, rekreację, rehabilitację ruchową ,turystykę i inne formy mające wpływ na popularyzację i doskonalenie sprawności fizycznych i psychofizycznych,
 2. zajęcia terapeutyczne indywidualne i zbiorowe,
 3. inicjowanie i organizowanie spotkań rodziców w celu wymiany doświadczeń i wsparcia emocjonalnego,
 4. zapewnienie dzieciom aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 5. podejmowanie działań proekologicznych i promujących zdrowy styl życia, organizacja edukacji ekologicznej i regionalnej,
 6. prowadzenie działalności gospodarczej w różnorodnych formach organizacyjnych umożliwiających zdobycie środków na realizację celów statutowych,
 7. prowadzenie działalności charytatywnej,
 8. współpracę z administracją samorządową i rządową, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną, kościołem katolickim a także innymi instytucjami pomocy społecznej,
 9. pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i finansowych na realizację zadań Stowarzyszenia,
 10. inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Zarząd

 1. prezes : Ewa Grudniewska
 2. wiceprezes : Ewa Ciastek
 3. sekretarz : Małgorzata Stramowska
 4. skarbnik : Ernest Krajewski
 5. członkowie:  Małgorzata Czyż ,Justyna Wołowiec, Elżbieta Wypchło

Komisja Rewizyjna

1. Agnieszka Wziątek -Dryjas   2. Anna Polit  3. Aneta Stawczyk

Komentarze są wyłączone.